Första hjälpen till psykisk hälsa

Kursen riktar sig till personer med människonära yrken, exempelvis personal inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården och brandkåren, individ- och familje-, handikapp- och äldreomsorgen, ambulanspersonal, distriktssjuksköterskor men även den ideella sektorn och allmänheten. Kursen ger en bred kunskap om psykisk ohälsa, tecken och symptom och varningssignaler vid olika tillstånd (till exempel ångest, depression, psykos och självmordsnärhet), hur man kan ingripa vid kriser och vilken behandling som finns. Kursen lär också ut hur man lyssnar utan att värdera, hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig hjälp.

Du kan läsa mer om kursen här: MHFA Sverige