Stödmaterial om självmordsprevention


Världshälsoorganisationen (WHO) har mellan år 2000 och 2011 publicerat elva rapporter om suicidprevention. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) har översatt materialet till svenska och det finns tillgängligt på deras hemsida: http://ki.se/nasp/stodmaterial-om-sjalvmordsprevention  

Stödmaterialet som har tagits fram riktar sig till följande yrkesgrupper:Polis, brandförsvar, ambulans och SOS-alarm

  • Allmänläkare
  • Professionella inom media
  • Lärare och annan skolpersonal
  • Primärvården
  • Långvården
Utöver dessa yrkeskatergorier finns det även material för att starta stödgrupper för efterlevande och ett stödmaterial för arbetsplatsen. Läs mer: http://ki.se/nasp/stodmaterial-om-sjalvmordsprevention